محصولات پلی کربنات گالینا ، Galina polycarbonate products

ورقها و سیستم های پلی کربنات

برای برترین سازه های ایرانی

پلی کربنات شرکت گالینا ، Polycarbonate of Galina Company

از پروژه به کالا
سفارشی سازی

ساخت با پلی کربنات تخت ، Made with flat polycarbonate

مدیریت نورپردازی
قابلیت های ممتاز

مرجع پلی کربنات ایران، Iranian Polycarbonate Reference

عایق حرارتی
ذخیره انرژی

ورق ها و سیستم های پلی کربنات
از فناوری ایتالیایی

پلی کربنات زمین فوتبال Polycarbonate football field

امنیت, اطمینان, کیفیت
خدمات ویژه به مشتریان ما

مشخصات فنی و لیست قیمت پلی کربنات سقفی

TegoPlus

ورق ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و دﯾﻮار

TegoPlus

ورق ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و دﯾﻮار

arcoPlus 547

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف

مشتریان ما

photo 2017-04-10 04-54-09

d3d39df2-b0ec-4476-a92c-0b2be09530f0

photo 2017-04-10 04-54-09

d3d39df2-b0ec-4476-a92c-0b2be09530f0

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گالینا ایران میباشد.
تماس با گالینا ایران