09129263457

محصولات پلی کربنات گالینا ، Galina polycarbonate products

ورقها و سیستم های پلی کربنات

برای برترین سازه های ایرانی

پلی کربنات شرکت گالینا ، Polycarbonate of Galina Company

از پروژه به کالا
سفارشی سازی

ساخت با پلی کربنات تخت ، Made with flat polycarbonate

مدیریت نورپردازی
قابلیت های ممتاز

مرجع پلی کربنات ایران، Iranian Polycarbonate Reference

عایق حرارتی
ذخیره انرژی

lastre e sistemi in policarbonato_dal 1960 (2)-min

ورق ها و سیستم های پلی کربنات
از فناوری ایتالیایی

پلی کربنات زمین فوتبال Polycarbonate football field

امنیت, اطمینان, کیفیت
خدمات ویژه به مشتریان ما

TegoPlus

ورق ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و دﯾﻮار

TegoPlus

ورق ﻫﺎی ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ دارای ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی و دﯾﻮار

arcoPlus 547

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف

پروژه های انجام شده از محصولات گالینا

همه محصولات

 • arcoPlus1000

  arcoPlus1000

 • arcoPlus684Reverso

  arcoPlus684Reverso

 • arcoPlus900Reverso

  arcoPlus900Reverso

 • arcoPlusDBconnect

  arcoPlusDBconnect

 • arcoplus324

  arcoplus324

 • arcoplus344x

  arcoplus344x

 • arcoplus347549

  arcoplus347549

 • arcoplus625

  arcoplus625

 • arcoplus626

  arcoplus626

 • arcoplus626Reverso

  arcoplus626Reverso

 • arcoplus674 6104 6124

  arcoplus674 6104 6124

 • arcoplus900

  arcoplus900

 • arcoplusGRECAclick

  arcoplusGRECAclick

 • arcoplusGreca5

  arcoplusGreca5

 • arcoplusMINIgreca

  arcoplusMINIgreca

 • arcoplusONDA

  arcoplusONDA

 • arcoplusSUPER1000

  arcoplusSUPER1000

 • arcoplusVTfacade

  arcoplusVTfacade

 • arcowall

  arcowall

 • policarb

  policarb

 • policomp

  policomp

 • tegoLux

  tegoLux

 • tegoPlus

  tegoPlus

 • velario

  velario

اخبار

مشتریان ما

 • 37f82b9f-57df-492f-9f0a-bb434ad3a954
 • d3d39df2-b0ec-4476-a92c-0b2be09530f0
 • photo 2017-04-10 04-53-45
 • photo 2017-04-10 04-53-49
 • photo 2017-04-10 04-53-56
 • photo 2017-04-10 04-54-05
 • photo 2017-04-10 04-54-09
 • photo 2017-04-10 04-54-1
 • photo 2017-04-10 04-54-13