محصولات پلی کربنات گالینا ، Galina polycarbonate products

ورقها و سیستم های پلی کربنات

برای برترین سازه های ایرانی

پلی کربنات شرکت گالینا ، Polycarbonate of Galina Company

از پروژه به کالا
سفارشی سازی

ساخت با پلی کربنات تخت ، Made with flat polycarbonate

مدیریت نورپردازی
قابلیت های ممتاز

ورق ها و سیستم های پلی کربنات
از فناوری ایتالیایی

پلی کربنات زمین فوتبال Polycarbonate football field

امنیت, اطمینان, کیفیت
خدمات ویژه به مشتریان ما

مشخصات فنی و لیست قیمت پلی کربنات سقفی

TegoPlus

ورق ﻫﺎي ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزي و دﯾﻮار

TegoPlus

ورق ﻫﺎي ﻣﻮج دار ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ داراي ﺳﺎﺧﺘﺎر رﯾﺰﺣﻔﺮه اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻘﻒ ﺳﺎزي و دﯾﻮار

arcoPlus 547

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اي از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎي ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف

پرفروش ترین محصولات

arcoplus324

arcoplus324

arcoplusSUPER1000

arcoplusSUPER1000

arcoplus344x

arcoplus344x

arcoPlus1000

arcoPlus1000

مشتریان ما

تمامی حقوق این وب سایت متعلق به شرکت گالینا ایران میباشد.
تماس از طریق واتساپ
تماس از طریق واتساپ