حضور محترم مدیریت شرکت گالینا ایران در شرکت پارس خودرو جهت معرفی و ممیز انرژی سالن ها

آقای مهدی شاه محمدی, مدیر عامل شرکت گالینا ایران