حضور محترم مدیریت گالینا ایتالیا در دفتر مرکزی تهران (ایران)