آقای شاه محمدی , مدیرعامل شرکت گالینا ایران

حضور محترم مدیریت گالینا ایتالیا در دفتر مرکزی تهران (ایران)