راهکارهای بهینه سازی با پلی کربنات

عملیات هاي ویژه به منظور بهبود خصوصیات محصولات در ساخت سقف ها و نماهاي نیمه شفاف با در نظر گرفتن روش هاي طراحی ابتکاري