راهکارهای بهینه

عملیات های ویژه به منظور بهبود خصوصیات محصولات در ساخت سقف ها و نماهای نیمه شفاف با در نظر گرفتن روش های طراحی ابتکاری