دانلود رزومه شرکت برج پوشش آپادانا در لینک زیر موجود می باشد .