رنگ و شفافیت
جهان پلی کربنات بازسازی شده: حذف درک مشترک از یک ماده زیبا، ارزان و در دسترس تنها در چند رنگ استاندارد، طول می کشد . با تشکر از تکامل تکنولوژیکی تولید گیاهان و فعالیت تحقیق و توسعه در رنگدانه های رنگ، شما می توانید پلاستیک شفاف کلاسیک در دامنه نامحدود از رنگ با اثرات نوری تعیین شده برای کاربردهای جدید درنظر بگیرید
دادن زندگی جدید به پلی کربنات.