سیستم های باز شونده

با سیستم باز شونده arcoPlus،می توان پنجره هاي دســتی یا مجهز شــده به موتور را به منظور تهویه ساختمان در دیوار هاي نازك ثابت کرد. این سیستم ها متشکل از چارچوب هاي آلومینیمی با اندازه هاي مناسبی هســــتند که در پروفیل پایه استفاده شده براي بخش ثابت شده جاي می گیرند. چارچوب هایـی 20 میلیمتـري همـراه با لولاهایـی نیمه گرد براي پهناهاي بیش از پهناي 4 دســت در دسـترس قرار می گیرند. لولا هاي خارجی نیز براي پهناهاي بیش از مقدار بالا در دســـــترس قرار می گیرند. این پنجره ها با طیف کاملـی از متعلقات لازم بـراي درزبندي ارائه می شوند.

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓظﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ