سیستم های باز شونده

با سیستم باز شونده arcoPlus،می توان پنجره های دســتی یا مجهز شــده به موتور را به منظور تهویه ساختمان در دیوار های نازک ثابت کرد. این سیستم ها متشکل از چارچوب های آلومینیمی با اندازه های مناسبی هســــتند که در پروفیل پایه استفاده شده برای بخش ثابت شده جای می گیرند. چارچوب هایـی ۲۰ میلیمتـری همـراه با لولاهایـی نیمه گرد برای پهناهای بیش از پهنای ۴ دســت در دسـترس قرار می گیرند. لولا های خارجی نیز برای پهناهای بیش از مقدار بالا در دســـــترس قرار می گیرند. این پنجره ها با طیف کاملـی از متعلقات لازم بـرای درزبندی ارائه می شوند.

ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻣﺤﺎﻓظﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ