ورق موج دار TEGOPLUS  پلی کربنات دارای ساختار ریز حفره ای، در پروفیل های مختلف، به منظور ساخت نورگیر های سقفی، دیوار ها، سقف های شفاف و همچنین در ترکیب با صفحات پوشش و پنل های عایق تولید می شوند. چند کاربردی بودن این
محصولات امکان ایجاد نورگیر های سقفی، ستیغ های ناودانی با لایه های درونی سایه انداز را برای شما فراهم می کند.

ورق های موج دار پلی کربناته محافظت شده در برابر فرابنفش دارای ساختار ریزحفره ای به منظور سقف سازی و دیوار