شرکت مسئولیت محدود گالینا ایتالیا در سال 1960 توسط پیر ائولو گالینا، در ابتدا به منظور تولید پروفیل هایی براي صنعت اتومبیل بنا نهاده شد. با پیشرفت هاي روز افزون در فناوري و گسترش بازار و در پی آن افزایش نیاز به مواد ترموپلاستیک، شرکت مسـئولیت محدود گالینا ایتالیا تنوع محصولات تولیدي خود را گسـترش داد و بخش هایی همچون ساختمان سازي و صنعت را در بر گرفت. به طوري که امروزه در بازار بین المللی شرکتی پیشگام است. این شـرکت در حال حاضــر نیروي کاري برابر با 170 نفر دارد و واحد هاي تولیدي خود را در کشور هایی چون ایتالیا، یونان، ایالات متحده آمریکا و هند قرار مستقر کرده است. شرکت مســـئولیت محدود گالینا پروفیل هاي پلاستیکی را به منظور ساخت و تعمیر بدنه و تودوزي در صنعت اتومبیل، تهیه ورق هاي چند جداره، ورق هاي مســتحکم و پنل هاي پلی کربنات پیش ساخته به منظور سقف سازي و کاربرد هاي شیشـــــه اي در صنعت ساختمان سازي تولید کرده است. این محصولات به دلیل ویژگی هاي نوري (شفافیت) مشابه به شیشـه و خواص مکانیکی و حرارتی بهتراز شیشــه، به سرعت بازار مواد ساختمان سازي را ازآن خود کرده اند. شرکت مسئولیت محدود گالینا ایتالیا پیشگام این پیشـرفت ها است، به خط مشـی تحقیقات مهندسـی و تکنولوژیکی متعهد اسـت. سـرمایه گذاري هایی را در توســعه تجهیزات نوین و اجراي رویه هاي کنترل دقیق کیفیت به عمل آورده است. سیســــــــتم هاي پلی کربنات پیش ساخته، ورق هاي چند جداره و ورق هاي پلی کربنات مسـتحکم از جمله محصــولات ابتکاري هســتند و تمامی آن ها به بهترین وجه ویژگی هاي فیزیکی، مکانیکی و زیباشناختی ممکن را تضمین می کنند.


شرکت گالینای ایران اولین و تنها وارد کننده ی محصولات گالینای ایتالیا در ایران


برخی از محصولات گالینای ایتالیا:

policarb (پوشش های پلی کربنات با جدارهای بالا و مقاومت UV)

arcoplus (سیستم های مابین ساندویچ پانل ها)

arcoplus (پوشش های سقف و دیواره ها)

arcoplus (سیستم های قفل دار)

arcoplus (پوشش های پلی کربنات سولید)


پلی کربنات ها دارای لایه های IR – AR

AR:نور بر روی سطح به بهترین نحو پخش شده و همزمان از بازتاب نور کاسته می شود.

IR:کنترل گرماو حرارت را می توان به اجرا گذاشت،دمای داخل بناها را می توان در سطح های دلخواه حفظ کرد.