ویژگی های فنی ورق های چند جداره پلی کربنات

(LT) انتقال نور

رنگدانه های مختلفی به منظور دست یابی به مقادیر مختلفی از انتقال نور مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر نشان داده شده در جدول سمت راست بر اساس محاسباتی است که توسط لابراتور های متخصص به اجرا درآمده اند.

(SC) ضریب سایه

ضریب سایه مربوط به یک ورق شفاف در واقع نسبت میان فاکتور خورشیدی ورق و فاکتور خورشیدی یک ورق شیشه ای با ضخامت ۳ میلیمتر است (SC=SF/0.87).

فاکتور خورشیدی (SF)

تابش خورشیدی در تماس با سطح منعکس شده، تا حدودی جذب و مقداری نیز به فضای درونی منتقل می شود.
فاکتور خورشیدی نشان داده شده در جدول سمت راست در واقع یک نسبت میان مقدار کل انرژی منتقل شده به فضای درونی و مقدار کل تابش خورشیدی است که به صورت درصد بیان شده است.