ویژگی هاي فنی ورق هاي چند جداره پلی کربنات

(LT) انتقال نور

رنگدانه هاي مختلفی به منظور دست یابی به مقادیر مختلفی از انتقال نور مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر نشان داده شده در جدول سمت راست بر اساس محاسباتی است که توسط لابراتور هاي متخصص به اجرا درآمده اند.

(SC) ضریب سایه

ضریب سایه مربوط به یک ورق شفاف در واقع نسبت میان فاکتور خورشیدي ورق و فاکتور خورشیدي یک ورق شیشه اي با ضخامت 3 میلیمتر است (SC=SF/0.87).

فاکتور خورشیدي (SF)

تابش خورشیدي در تماس با سطح منعکس شده، تا حدودي جذب و مقداري نیز به فضاي درونی منتقل می شود.
فاکتور خورشیدي نشان داده شده در جدول سمت راست در واقع یک نسبت میان مقدار کل انرژي منتقل شده به فضاي درونی و مقدار کل تابش خورشیدي است که به صورت درصد بیان شده است.