مدیریت محترم گالینا ایران به همراه تیم فنی در شهر بغداد حضور به هم رساندند. این حضور جهت بازدید از پروژه جدید پارک آبی شهر بغداد در کشور عراق به وقوع پیوست.