پاك سازی پلی کربنات

ما تنها استفاده از آب و شوینده هاي طبیعی را براي پاك کردن ورق ها و پنل ها  توصیه می کنیم. از محصولات خورنده استفاده نکنید.

انبساط حرارتی پلی کربنات

پلی کربنات ها تحت تاثیر انبساط حرارتی mC/mm 065.0 قرار می گیرند. در هنگام نصب ورق ها و پنل ها، بایستی همیشـه فضـاي لازم براي انبساط را در نظر گرفت. در صورتی که از سیستم هاي قلابی استفاده می شود بایسـتی سگدست ها و متصل کننده هاي ویژه اي براي هر محصول در نظر گرفته شوند.

جا به جایی پلی کربنات

در هنگام جا به جایی مواد و به منظور پرهیز از ضــربه هاي تصـادفی و خراشیدن، که می تواند موجب خرابی ظاهر و آســیب به ویژگی هاي مکانیکی مواد شـــود، تمامی اقدامات احتیاطی را در پیش بگیرید.

ذخیره سازي پلی کربنات

از قرار دادن مســـتقیم مواد در معرض نور خورشید به منظور جلوگیري از هر گونه افزایش تدریجی و بیش از اندازه دما در بســـــته بندي و همچنین تراکم سازي سلول ها پرهیز کنید. پوشش حفاظتی را قبل از نصــــب بر ندارید اما بعد از نصــب حتما نسبت به برداشتن این پوشش ها اقدام کنید.

مهر و موم کردن پلی کربنات

تنها از سیلیکون هاي طبیعی و سـازگار با پلی کربنات به منظور رخنه گیري استفاده کنید. پوشش حفاظتی را قبل از نصــــب بر ندارید اما بعد از نصــب حتما نسبت به برداشتن این پوشش ها اقدام کنید.