پلی کربنات دیواری

پلی كربنات دیواری محصولاتي بي نظير، با ضريب ايمني فوق العاده و كالايي ايده آل براي مصارف جايگزين دیوار مي باشد. پلی کربنات دیواری افزون بر وزن كم و ثبات رنگ داراي مقاومت ضربه اي بسيار بالا تقريبا غير شكننده بوده، و در هنگام بروز حوادث طبيعي مانند زلزله، خطرات ناشي از آن را به صفر مي رساند. از آن جا كه استفاده و نصب اين ورق ها بسيار آسان است و ضخامت هاي بالاتر اين ورق ها در مقابل اصابت گلوله مقاوم بوده و برای تمامي محل هايي كه پتانسيل اصابت هاي فيزيكي را دارند، مانند بانك ها، طلا و جواهر فروشي ها، موزه ها، مكان هاي نقل و انتقال پول و … توصيه مي شوند.
ورق هاي تخت پلي كربنات به صورت شفاف، مات و رنگي در ضخامت هاي ۱۲-۲ ميلي متر و ابعاد ۳۰۵×۲۰۵ سانتي متر توليد و عرضه مي گردند. ساختار مواد پلی کربنات دیواری به گونه ای بوده که می تواند در دیوار و سقف سازه با نصب و راه اندازی سریع و آسان حداکثر استفاده از نور روز را در داخل سازه مهیا سازد. شرکت گالینا ایران ،تمامی سیستم های سقفی و دیواری که مشتری نیازدارد را برآورده می کند، که یکی از این راهکار ها اضافه کردن پلی کربنات دیواری سازگار با پلی کربنات های خود می باشد.
زیرا هدف اصلی این شرکت افزایش دامنه محصولات در پوشش دیوار و سقف می باشد. برای حفاظت از انرژی گرمایی و ایجاد روشنایی در سازه و صرفه جویی در هزینه هایی که نیازها و زندگی مردم را  آسان تر کند، لازم است کارهایی انجام دهیم. در این مورد نوع طراحی معماری و پارامتر های اجرایی آن اهمیت دارد. هدف اصلی دراین بحث حداکثر استفاده از نور روز و داشتن هزینه های انرژی کم است.

مزایای پلی کربنات دیواری :

منفعت مهم استفاده از پلی کربنات دیواری، خواص مکانیکی، حرارتی و الکتریکی فوق العاده آن هاست. از دیگر مزایای این صفحات می توان به موارد زیر اشاره کرد: به راحتی می توان با خلا شکل دهی کرد. عملکرد استثنایی در دماهای بالا و پایین قابلیت بازیافت آسان مقاومت ضربه ای بسیار بالا، تا حدود ۲۵۰ برابر شیشه، تقریبا غیر شکننده ، معمولا غیر قابل اشتعال قابلیت استفاده و نصب آسان عایق حرارتی و الکتریکی فوق العاده سبک ، که باعث شده این صفحات به راحتی قابل حمل و نصب شوند. شعاع انحنای ایمن آن حدود ۱۷۵ برابر ضخامت است.

arcoPlus®۳۲۴

arcoplus-324

پلی کربنات دیواری arcoPlus®۳۲۴  یک سیستم ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ که  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در دﯾﻮار ﻫﺎی ﻧﺎزک و ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف به کار می رود. این پلی کربنات که  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿــﺮ اﮐﺴــﺘﺮوژن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﭘﻨﻞ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷـﻮﻧﺪه اﺳــﺖ. ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﺘﻨﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴــــــﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

arcoPlus®625

arcoplus-625

arcoPlus®625 یک سیستم مدولار از 5 دیواره پانل پلی کربنات با ضخامت 20 میلی متر ، پروفیل های آلومینیوم است، لوازم جانبی و پنجره های بازشو است که برای استفاده ساده و همه کاره طراحی شده است. arcoPlus®625 برای کاربردهای بام مناسب نیست.

arcoPlus®۳۴۴X

arcoplus344

پلی کربنات دیواری arcoPlus®۳۴۴X ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ است که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف به کار می رود. ﭘﻨﻞ arcoPlus 344x  ﯾﮏ ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺴــــــﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﺳﯿﺴـــﺘﻢ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در اﺣﺪاث ﺳـــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴــــﺘﻢ ﻣﺘﺸـﮑﻞ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ۴ ﺟﺪاره و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﮐﺴـﺘﺮوژن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۴۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﭘـﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻤـﯽ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﭘﻨﺠــﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪه اﺳـﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳـﺘﻔﺎده در ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎی ﺳـﺎده و ﻣﺘﻨﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴـــــﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ۷ درﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

arcoPlus®۳۴۷/۵۴۷/۵۴۹

arcoplu-347-547-549

نوع دیگری از پلی کربنات دیواری به نام arcoPlus®۳۴۷/۵۴۷/۵۴۹  که در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ محافظت شده هستند و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف به کار می رود. پنل های ۵۴۷ arcoPlus و ۵۴۹ arcoPlus ،سیســــتم های پیش ساخته و متشکل از پنل های پلی کربنات ۷ و ۹ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکســــــتروژن جانبی به ضـــــــــخامت ۰ ۴ میلیمتر، پروفیل های آلومینیمی، متعلقات و پنجره های باز شونده اسـت که برای اســتفاده در کاربرد های ســاده و متنوع طراحی شده اند. تمامی این سیستم ها می توانند در ساخت سقف هایی با حداقل شیب ۷ درجه به کار گرفته شوند.

arcoWall®۵۶۱۳

arcowall5613

از مزیت ها پلی کربنات arcoWall®۵۶۱۳ نصب آسان و کم هزینه ،قطع پل حرارتی، کاربرد پذیر بودن در سیستم های باز شونده ،انتقال نور ،ضریب عایق سازی بالا ،مقاومت باد بالا ،واکنش آتشEN 13501-1   

Velario®۶۱۳/۲۰-۵

velario

پلی کربنات دیواری Velario®۶۱۳/۲۰-۵ ،به منظور کاربرد در سقف کاذب و پارتیشن بندی، بدون محافظت در برابر فرابنفش به کار می رود. سیستم های۵-Velario 20 و  Velario  ۶۱۳، سیستم های پیش ساخته ای هستند که در ساختمان های صنعتی و مسکونی،  ساختمان های تازه ساخته شده و همچنین در عملیات های بازسازی و نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها متشکل از پنل های پلی کربنات با اتصال نر-ماده می باشند. این سیستم ها برای کاربرد در مواردی که عایق سازی حرارتی با نصبی آسان و سریع مورد نیاز است، بسیار ایده آل می باشند

arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴

arcoplus-600

این نوع از پلی کربنات arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴ در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در دیوار های نازک و ساخت سقف به کار می رود. سیستم های arcoPlus 684-6104- 6124، سیستم هایی پیش ساخته متشکل از پنل های ۴ جداره ای و ، قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی با ضخامت ۸ ۱۰ و ۱۲ میلیمتر هستند که با استفاده از یک سیستم کلیکی در پروفیل های آلومینیمی تعبیه شده اند. این سیستم ها در پنجره های قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقل ۵ درصد) و سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۲ متر با پروفیل های کد ۴۲۴۸ و ۴۲۴۹ ؛ شعاع حداقلی ۳ متر با پروفیل الومینیمی مستحکم شده کد ۴۶۳۶ ) مورد استفاده قرار می گیرند.

arcoPlus®۶۲۶

arcoplus-626- آرکوپلاس 626

طراحی پلی کربنات arcoPlus®۶۲۶  طراحی ۶ جداره ای با اتصال چفتی به لوله های لولا باز، توان خمش قابل توجهی را ایجاد می کند. این سیستم برای دیوار های نازک قائم و ساخت سقف های خود ایستا در محوطه های بزرگ و بدون نیاز به استفاده از بخش شکن مناسب می باشد. اتصال چفتی و طیف کاملی از متعلقات و پروفیل های احاطه کننده آلومینیمی به منظور اطمینان حاصل کردن از درز بندی نفوذ ناپذیر کامل و مقاومت بار باد قابل توجه با یکدیگر ترکیب شده اند.

arcoPlus®۹۰۰

arcoplus900

از مزیت ها arcoPlus®۹۰۰ ،نصب آسان و کم هزینه ،انتقال نور ،مقاومت در بــرابــر پـــرتو های فرابنفش و تگرگ ،عایق سازی گرمایی ،خود ایستایی و .. است. سیستم های arcoPlus 9207-9257- ۹۳۲۷، سه سیستم پیش ساخته متشکل از پنل های پلی کربنات ۷ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی ۲۵ و ۳۲ میلیمتر ، هستند که دارای ضخامت های ۲۰ و مدول ۹۰۰ میلیمتر هستند و با استفاده از یک سیستم کلیکی بر پروفیل های آلومینیمی سوار شده است. این سیستم ها در شیشه کاری قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقلی ۵ درصد) و ساخت سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۴ متر با ضخامت ۲۰ میلیمتر) استفاده می شوند.

arcoPlus® Ventilated Façade

testata_facciata_ventilata

پلی کربنات دیواری arcoPlus® Ventilated Façade یک سیستم محافظت شده در برابر فرابنفش و همراه با متعلقاتی ویژه در دسترس قرار می گیرند که برای تحقق نمای هایی با قابلیت تهویه و نماهای پوششی طراحی شده اند. این سیستم پیش ساخته متشکل از پنل های پلی کربنات چند جداره ای است که با ضربه ای محکم و ناگهانی در پروفیل هایی آلومینیمی نصب می شوند و با استفاده از سگدست هایی به منظور اطمینان از موازی بودن سطح، در دیوار های ساختمانی ثابت می شوند. این سیستم با استفاده از ۳ پنل مختلف طراحی شده است، تا بدین طریق بتوان مناسب ترین گزینه را متناسب با پیش نیاز های هر پروژه ای فراهم ساخت، به طوری که به طور قطع به یقین از کارایی بالای انرژی و پتانسیل زیباشناختی بالایی اطمینان حاصل می کند.

TegoLUX®

tegolux

از کاربردهای پلی کربنات دیواری TegoLUX®  می توان به تونل های گلخانه ای،ساخت سقف، پنجره های سقفی اشاره کرد.

arcoPlus®DB connect

پلی کربناتArcoPlus® DB connect

پلی کربنات arcoPlus®DB connect یک سیستم اتصال خاصی که از پنل های UV حفاظت شده ی پلی کربنات چند جداره ساخته شده است و همچنین به طور خاصی طراحی شده است که نماهای شفاف و پوشش های ساختمانی ای که با عایق گرمایشی با درجه زیاد شناخته می شوند را شامل می گردد. سیستم arcoPlus®DB connect به گونه ای توسعه یافتند که ترکیب سه لایه ای داشته باشد و همچنین بالاترین کارایی را به عنوان عاق گرمایشی و ماندگاری انرژی با هدف اجرا و استفاده در نماهای ثابت و شفاف داشته باشند.

در عین حال کاهش دید زیر ساخت های پشتیبان مدنظر بوده است. پروفیل چند لولایی “دو اتصالی” این اجازه را می دهد که دیوار خاصی را بسازیم که شامل ۳ لایه پنل می باشد که می توان با انتاب مناسب ترین پنل سیستم arcoPlus® به گونه ای توسعه یافتند که ترکیب سه لایه ای داشته باشد و همچنین بالاترین کارایی را به عنوان عاق گرمایشی و ماندگاری انرژی با هدف اجرا و استفاده در نماهای ثابت و شفاف داشته باشند .

و انتخاب بهترین رنگ ممکن اجرا و نصب سطوح مناسبی را داشته باشیم . علاوه بر این مطالب ، فضاهای خالی ما بین سه لایه عمودی این امکان را پدید می آورد که چرخه کامل چرخشش هوا در بین جداره که در تمامی فصول سال، وجود داشته باشد. این موضوع فواید زیادی به همراه دارد که از جمله آن ها سلامت هوای محیط و کاهش هزینه گرمایش و سرمایش است .