پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره

استفاده از پلی کربنات چند جداره در سازه های مختلف می تواند ویژگی های منحصر بفردی را در اختیار ما قرار دهد. شناخت ویژگی های پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره یکی از مهمترین مسائلی است که هر مجری باید بداند و ما سعی کردیم که در این مقاله به تمامی ویژگی هایی که باید به آن توجه کرد به اختصار اشاره کنیم.

انتقال نور(LT)

اولین ویژگی پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره: رنگدانه هاي مختلفی به منظور دست یابی به مقادیر مختلفی از انتقال نور مورد استفاده قرار می گیرد. مقادیر نشان داده شده در جدول سمت راست بر اساس محاسباتی است که توسط لابراتور هاي متخصص به اجرا درآمده اند.

فاکتورهای خورشیدی (SF)

دومین ویژگی پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره : تابش خورشیدي در تماس با سطح منعکس شده، تا حدودي جذب و مقداري نیز به فضاي درونی منتقل می شود. فاکتور خورشیدي نشان داده شده در جدول سمت راست در واقع یک نسبت میان مقدار کل انرژي منتقل شده به فضاي درونی و مقدار کل تابش خورشیدي است که به صورت درصد بیان شده است. استفاده از این مصحول می تواند نورگیر مناسبی برای ساخت سوله های صنعتی باشد. با استفاده از محصول می توان نور مناسبی برای سوله و واحد های صنعتی ایجاد کرد که به نوبه ی خود در کاهش مصرف انرژی کمک شایانی به واحدهای صنعتی می نماید.

ضریب سایه (SC)

سومین  ویژگی پلی کربنات و ویژگی های ورق های چند جداره : ضریب سایه مربوط به یک ورق شفاف در واقع نسبت میان فاکتور خورشیدي ورق و فاکتور خورشیدي یک ورق شیشه اي با ضخامت 3 میلیمتر است.

(SC=SF/0.87)