پلی کربنات چند جداره

پلی کربنات چندجداره به دلیل داشتن خصوصیاتـی چـون شـفافیت، اسـتحکام بـالا بـه همـراه تبـادل حرارتـی پاییـن ابعـاد گسـترده‌ای را در مصـارف مختلـف بـه مـا ارائـه مـی‌دهنـد. چنـد جـداره بـودن ایـن ورق‌هـا باعـث ایجـاد کانـال‌هایـی در سـاختار درونـی آن‌هـا مـی‌گرد،د کـه وجـود هـوا در بیـن ایـن کانال‌هـا خاصیـت عایـق حرارتـی و صوتـی بـه آن‌هـا مـی‌دهـد. در نتیجـه بهـره‌وری انـرژی افزایـش مـی‌یابـد. ورق‌ پلی کربنات چنـد جـداره درعیـن سـاختار مسـتحکم پلیمـری بـه دلیـل وجـود کانال‌هـا خاصیـت قـوس پذیـری مناسـبی دارنـد. بنابـر ایـن ایـن نـوع ورق‌هـا دارای خـواص فیزیکی، مکانیکی و عایـق حرارتی و صوتی عالـی بـوده کـه مشتضمـن اعتبـار قابـل ملاحظه آن‌هـا در صنعـت سـاختمان مـی‌باشـد.

پلی کربنات چندجداره ای

کاربرد ورق های پلی کربنات چند جداره:

انعطاف و قوس پذیری و همچنین نشکن بودن این محصول باعث شده تا در پوشش بناهای مختلف یک انتخاب ایده آل، مورد توجه قرار گیرد. از کاربردهای این محصول:

۱- پوشش سقف استخر، استادیوم‌ها و مکان‌های ورزشی

۲- پوشش سقف باجه‌های خودپرداز و کیوسک تلفن

۳- تامین نور برای ورودی‌های مترو، ایستگاه‌های اتوبوس و پوشش پل‌های عابر پیاده

۴- پوشش سقف گلخانه ای در صنعت کشاورزی

۵- پوشش نورگیر سقف مرا کز تجاری، فروشگاه‎‌های زنجیره‌ای و منازل مسکونی

۶- پوشش دیواره جهت جلوگیری از دید مستقیم و صدا

ابعاد ورق‌های پلی کربنات چندجداره

  • ضخامت ۴–۶ میلی‌متر دوجداره

  • ضخامت ۸–۱۰ میلی‌متر دو جداره

  • ضخامت ۱۶ میلی‌متر سه جداره

  • حداکثر عرض ۲۱۰۰ میلی‌متر

  • طول بنا به درخواست مشتری