پلی کربنات سقفی

پلی کربنات سقفی قوس دار پلی کربنات یا به اختصار ورق پلی کربنات، جهت پوشش سقف حیاط خلوت، نورگیر سوله، گلخانه ، Void مراکز تجاری و اداری، پوشش سقف استخر و سقف پارکینگ اتومبیل به کار می‌رود. سازه فلزی این نورگیرها عموما به صورت قوسی و یا شیبدار اجرا گردیده و پوشش روی آن از ورق پلی کربنات تخت و چند جداره می‌باشد. این ورق‌ها در برابر ضربه بسیار مقاوم بوده تا حدی که از آن‌ها به عنوان ورق‌های نشکن نام برده می‌شود. همچنین به دلیل لایه 60 الی 80 میکرونی ضد UV روی آن، در برابر اشعه ماوراء بنفش مقاوم می باشد. چند جداره بودن این ورق‌ها باعث ایجاد کانال هایی در ساختار درونی آنها می گردد که وجود هوا در بین این کانال ها خاصیت عایق حرارتی و صوتی به آنها می دهد، و در نتیجه بهره وری از انرژی افزایش می‌یابد. ورق‌های چند جداره پلی کربنات درعین ساختار مستحکم پلیمری به دلیل وجود کانال‌ها خاصیت قوس پذیری مناسبی دارند. بنابراین، این نوع ورق ها دارای خواص فیزیکی, مکانیکی و عایق حرارتی و صوتی عالی بوده که متضمن اعتبار قابل ملاحظه آنها در صنعت ساختمان می‌باشد. این محصول با ابعاد استاندارد (مدل تخت به ابعاد 205*305 سانتیمتر و ضخامت 2 الی 14 میلیمتر و نیز در مدل‌های چند جداره به ابعاد 600*210 سانتیمتر در ضخامت 4 الی 10 میلیمتر (دو جداره) و 16 الی 20 میلیمتر (سه جداره)) قابل عرضه می‌باشد.

پلی کربنات سقفی به ورق‌های چند جداره ای می گویند که از ترکیب ورق‌های چند جداره ساخته می شود. یکی از موارد استفاده آن‌ها در پوشش سقف می‌باشد.

پلی کربنات سقفی را می توان به چند دسته تقسیم کرد

7-arcoPlus®۹۰۰ Reversò

8- arcoPlus®MiniGreca

9- arcoPlus®Onda

10- arcoPlus®GrecaClick

11- TegoPlus®

12- TegoLUX®

1- arcoPlus®۳۴۷/۵۴۷/۵۴۹

2- Velario®۶۱۳/۲۰-۵

3- arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴ Reversò

4- arcoPlus®۶۲۶

5- arcoPlus®۶۲۶ Reversò

6- arcoPlus®۹۰۰

arcoPlus®۳۴۷/۵۴۷/۵۴۹

arcoplu-347-547-549

پلی کربنات سقفی arcoPlus®۳۴۷/۵۴۷/۵۴۹ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ است که ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف به کار می رود. پنل های ۵۴۷ arcoPlus و ۵۴۹ arcoPlus ،سیســــتم های پیش ساخته و متشکل از پنل های پلی کربنات ۷ و ۹ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکســــــتروژن جانبی به ضـــــــــخامت ۰ ۴ میلیمتر، پروفیل های آلومینیمی، متعلقات و پنجره های باز شونده اسـت که برای اســتفاده در کاربرد های ســاده و متنوع طراحی شده اند. تمامی این سیستم ها می توانند در ساخت سقف هایی با حداقل شیب ۷ درجه به کار گرفته شوند.

Velario®۶۱۳/۲۰-۵

velario

پلی کربنات Velario®۶۱۳/۲۰-۵  این پلی کربنات که به منظور کاربرد در سقف کاذب و پارتیشن بندی، بدون محافظت در برابر فرابنفش استفاده می شود. سیستم های۵-Velario 20 و  Velario  ۶۱۳، سیستم های پیش ساخته ای هستند که در ساختمان های صنعتی و مسکونی،  ساختمان های تازه ساخته شده و همچنین در عملیات های بازسازی و نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند. این سیستم ها متشکل از پنل های پلی کربنات با اتصال نر-ماده می باشند. این سیستم ها برای کاربرد در مواردی که عایق سازی حرارتی با نصبی آسان و سریع مورد نیاز است، بسیار ایده آل می باشند.

arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴ Reversò

arcoplus-600-reverso

پلی کربنات سقفی arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴ Reversò این پلی کربنات در برابر فرابنفش که به منظور کاربرد در پنجره ها و ساخت سقف های نیمه شفاف استفاده می شود سیستم های ۶۱۲۴-۶۱۰۴-۶۸۴ arcoPlus ،سه سیستم پیش ساخته ای هسـتند که متشـکل از پنل های پلی کــربنات ۴ جداره ای دارای حفاظت فــرابنفش در دو طرف و دارای ضـــــخامت ۸-۱۰-۱۲ میلیمتری می باشند. آن ها با استفاده از سـگدسـت های لنگری ویژه به ساختار های موجود متصـــل می شوند. این پنل ها برای اطمینان از درزبندی نفوذ ناپذیر کامل، با استفاده از پلی کربنات محافظت کننده به هم متصل می شوند، یا در غیر اینصــــــــورت با استفاده از پروفیل صفحه سرپوش آلومینیمی و با استفاده از سیســتم کلیکی بر هم سوار می شوند.

arcoPlus®۶۲۶

arcoplus-626- آرکوپلاس 626

این نوع از پانل که با نام arcoPlus®۶۲۶ شناخته شده است در برابر فرابنفش است که به منظور کاربرد در پنجره ها و ساخت سقف های نیمه شفاف به کا ربرده می شود. سیستم arcoPlus یک سیستم پیش ساخته از پلی کربنات ۶ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که دارای مدول ۶۰۰ میلیمتر می باشد. با استفاده از یک سیستم کلیکی بر پروفیل های آلومینیمی سوار شده است. این سیستم در شیشه کاری قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقلی ۵ درصد) و ساخت سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۴ متر) استفاده می شود.

arcoPlus®۶۲۶ Reversò

arcoplus-626-reverso-ok

پلی کربنات سقفی  arcoPlus®۶۲۶ Reversò  از نوع پلی کربنات چند جداره ای و محافظت شده مضاعف برای کاربرد در ساخت سقف است سیستمarcoPlus ۶۲۶ یک سیستم پیش ساخته از پلی کربنات ۶ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی با مدول ۶۰۰ میلیمتر است. این سیستم ها با استفاده از سگدست های لنگری ویژه ای به ساختار های موجود ثابت شده اند. پنل هایی که به وسیله صفحه سرپوش پلی کربنات سرهم شده اند، با استفاده از سیستم کلیکی یا برای اطمینان از درزگیری نفوذ ناپذیر کامل با استفاده از اتصال دهنده آلومینیمی به یکدیگر متصل شده اند.

arcoPlus®۹۰۰

arcoplus900

پلی کربنات سقفی arcoPlus®۹۰۰  سیستم محافظت شده در برابر فرابنفش برای کاربرد در ساخت سقف‌ها و دیوارهای نازک به کار می رود سیستم های arcoPlus 9207-9257- ۹۳۲۷، سه سیستم پیش ساخته متشکل از پنل های پلی کربنات ۷ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی ۲۵ و ۳۲ میلیمتر ، هستند که دارای ضخامت های ۲۰ و مدول ۹۰۰ میلیمتر هستند و با استفاده از یک سیستم کلیکی بر پروفیل های آلومینیمی سوار شده است. این سیستم ها در شیشه کاری قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقلی ۵ درصد) و ساخت سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۴ متر با ضخامت ۲۰ میلیمتر) استفاده می شوند.

arcoPlus®۹۰۰ Reversò

arcoplus900-reverco

پلی کربنات سقفی  arcoPlus®۹۰۰ Reversò  یک سیستم محافظت شده مضاعف برای کاربرد در ساخت سقف های نیمه شفاف است .سیستم های arcoPlus 9207-9257- ۹۳۲۷، سه سیستم پیش ساخته متشکل از پنل های پلی کربنات ۷ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی ۲۵ و ۳۲ میلیمتری و ، هستند که دارای ضخامت ۲۰ مدول ۹۰۰ میلیمتری می باشند. آن ها با استفاده از سگدست های لنگری ویژه به ساختار های موجود متصل می شوند. این پنل ها با استفاده از صفحه سرپوش پلی کربنات محافظت شده به هم متصل می شوند و همچنین با استفاده از سیستم کلیکی بر هم سوار شده اند به طوری از درز بندی نفوذ ناپذیر به طور کامل اطمینان حاصل می کنند.

arcoPlus®MiniGreca

arcoplus-mini-greca

پلی کربنات arcoPlus®MiniGreca این پلی کربنات یک پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت سقف های قوسی شکل نیمه شفاف است. سیستم arcoPlus MiniGreca یک سیستم کامل برای ساخت دیوار نازک و سقف نیمه شفاف می باشد. این سیستم متشکل از انواع مختلفی از متعلقات است که آن را برای تمامی اهداف مناسب می سازند. به لطف طراحی خاص پروفیل، این سیستم به طور فوق العاده ای با تمامی انواع اصلی پنل ها سازگار می باشد.

arcoPlus®Onda

arcoplus-ONDA

پلی کربنات سقفی arcoPlus®Onda پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش است که به منظور کاربرد در ساخت دیوارهای قائم و سقف‌های قوسی شکل نیمه شفاف و مات به کار برده می شود.

arcoPlus®GrecaClick

arcoplus-greca-click

پلی کربنات سقفی arcoPlus®GrecaClick یک سیستم سقف سازی انحصاری و ابتکاری، که به وسیله پرس کردن آن در سگدست های لنگری خاص ثابت می شود. بدین طریق امکان انبساط بدون تضعیف توان بار ممکن می شود. سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش، سرهم شده با استفاده از سیستم گیره ای و بدون استفاده از مته کاری به منظور کاربرد در سقف ها ودیوار های نازک نیمه شفاف

پلی کربنات سقفی TegoPlus

پلی کربنات سقفی TegoPlus® از ورق های موج دار پلی کربنات محافظت شده در برابر فرابنفش دارای ساختار ریزحفره ای به منظور سقف سازی و دیوار است ورق موج دار TEGOPLUS  پلی کربنات دارای ساختار ریز حفره ای، در پروفیل های مختلف، به منظور ساخت نورگیر های سقفی، دیوار ها، سقف های شفاف و همچنین در ترکیب با صفحات پوشش و پنل های عایق تولید می شوند. چند کاربردی بودن این محصولات امکان ایجاد نورگیر های سقفی، ستیغ های ناودانی با لایه های درونی سایه انداز را برای شما فراهم می کند.

TegoLUX®

tegolux

پلی کربنات سقفی TegoLUX® از پلی کربنات چند جداره ای هستند که به منظور کاربرد در سقف کاذب و پارتیشن بندی، استفاده می شود.