کاربردها
 • آموزشی و ورزشی
 • صنعتی
 • عمرانی
 • زیرساختار
 • استراحتگاه
 • فرهنگی
 • تجاری
 • صنعتی
 • اداری
 • گلخانه
 • سالن های ورزشی
 • آموزشی
 • امکانات شنا
 • محوطه ورزشگاه
 • عمرانی < استراحتگاه
 • زیرساختار
 • بام یکپارچه قوسی شکل
 • بام یکپارچه صاف
 • حفاظ صاف
 • نمای پیوسته نیمه شفاف
 • سایه بان
 • نمای نیمه عمودی شفاف
 • تونل
 • استراحتگاه
 • سایه بان قوسی شکل
 • نمای تهویه
 • حفاظ
 • سایه بان
 • ایوان
 • فضاهای فرهنگی
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • سقف پیوسته صاف
 • نمای پیوسته
 • نمای تهویه
 • نمای روکار
 • انباری
 • نمای نیمه شفاف عمودی
 • تجاری
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • سقف پیوسته صاف
 • نمای پیوسته
 • حفاظ
 • نمای روکار
 • سایه بان
 • صنعتی
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • نمای پیوسته
 • برآمدگی ناودان نورگیر
 • نورگیر قوسی شکل
 • نورگیر عرضی
 • اداری
 • پنجره های باریک
 • نورگیر های قوسی شکل
 • نمای روکار
 • انباری
 • انباری با سیستم های پنجره بازشونده
 • نمای نیمه شفاف عمودی
 • گلخانه
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • سقف پیوسته صاف
 • نمای پیوسته
 • پنجره های باریک
 • پنجره با سیستم های بازشونده
 • انباری
 • مراکز ورزشی
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • پنجره با سیستم های بازشونده
 • انباری
 • نمای نیمه شفاف عمودی
 • آموزشی
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • سقف صاف
 • پنجره با سیستم های بازشونده
 • کاربردهای داخل ساختمان
 • حفاظ
 • نمای روکار
 • نمای نیمه شفاف عمودی
 • امکانات شنا
 • سقف تلسکوپی
 • نمای پیوسته
 • حفاظ
 • سایه بان
 • محوطه ورزشگاه
 • سقف پیوسته قوسی شکل
 • سقف پیوسته قوسی صاف
 • نمای نیمه شفاف قوسی شکل عمودی
 • نمای نیمه شفاف صاف عمودی