پلی کربنات رنگی- یکی از ویژگی هاي کلیدي پلی کربنات،رنگ دانه هاي رنگی به منظور دســتیابی به اثرات رنگی خوشــایند و برآورده کردن بســـــیاري از باید هاي زیباشناختی و معماري مورد استفاده قرار می گیرند.توسعه فناوري اکستروژن، امکان ساخت یک واحد صنعتی منحصـــر به فرد به منظور تولید ورق هاي پلی کربنات مســتحکم با پهناي 2500 میلیمتر و ضـــخامت ها و رنگ هاي مختلف در اروپا را فراهم کرده است.

رنگ های عرضه شده

SP 976

SP 1103

SP 801

SP BLUE STAND AR

SP 978

SP 883

SP 1128

SP BRONZE STAND

SP 981

SP 1141

GREEN STANDARD

SP 988

SP 866

SP ORANGE STAND

SP 1029

SP 1030

SP 1138

SP 861

SP 1026

SP 1146

SP 1148

SP 893

SP 560

SP 588

SP 871

SP 1142

SP Cristal.Sat

SP YELLOW STAND

شفافیت

SP BLUE STAND

SP 857

SP 1128

SP 903

SP 922

SP 967

SP 586

SP 862

SP 863

SP 864

SP 884

SP 866

SP 868

SP 880

SP 1030

SP 860

SP 882

SP 893

SP 560

SP 829

SP 869

SP 881

SP 1153

SP 802

SP 961

SP 982

SP STANDARD

SP 801

طیف رنگ های سفارشی

BROWN

ESMERALD GREEN

DEEP GOLD

LIGHT GOLD

APPLE GREEN

BLACK