arcoPlus®۱۰۰۰

سیستم arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته متشکل از سه جداره پلی کربنات قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت ۱۲÷ ۸ میلیمتر دارد و به طور کاملی همپوشی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می ساز .
با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات و به منظور پرهیز از ترک خوردگی از طریق افزونه ها،حداکثر طول توصیه شده برابر با ۵۰۰۰ میلیمتر می باشد.

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت سقف و دیوار نازک