arcoPlus®۶۲۶ Reversò

سیستمarcoPlus  ۶۲۶ یک سیستم پیش ساخته از پلی کربنات ۶ جداره ای و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی با مدول ۶۰۰ میلیمتر است. این سیستم ها با استفاده از سگدست های لنگری ویژه ای به ساختار های موجود ثابت شده اند. پنل هایی که به وسیله صفحه سرپوش پلی کربنات سرهم شده اند، با استفاده از سیستم کلیکی یا برای اطمینان از درزگیری نفوذ ناپذیر کامل با استفاده از اتصال دهنده آلومینیمی به یکدیگر متصل شده اند.

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربناته چند جدارهای و محافظت شده مضاعف برای کاربرد در ساخت سقف

arcoplus-626-reverso-ok
ویژگی ها
 • کاربردها

  ساخت سقف

  ساخت سقف های قوسی شکل

  پنجره های قائم

 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  مقاومت در برابر پرتو هایفرابنفش و تگرگ
  عایق سازی گرمایی
  R.min=2.5m خمش پذیری

مشخصه های فنی
عایق کاری گرمایی ۱,۷ W/m²K
عایق کاری صوتی ۲۰ dB
انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش ۲ sides coextrusion
EN 13501- واکنش آتش ۱ EuroClass B-s1,d0
استاندارد های تولید
ضخامت ۲۰ mm
ساختار ۴ جداره ای
پهنای مدولار موثر ۶۰۰mm
طول پنل بدون محدودیت
رنگ های موجود رجوع شود به کاتالوگ
مقاومت بار626r1
مقاومت بار626r2

پروفایل های مشترک

سیستم دارای اتصال دهنده آلومینیمی

CODE 4310

سیستم دارای درزگیر پوششی پلی کربناته

CODE 2146

نصب آسان و کم هزینه

سگدست های لنگری به منظور اطمینان از مطلوبیت پیش نیاز های مقاومت بار باد منفی و بار برف بایستی برای هر یک ازتیرک های اصلی نصب شود. پنل های پلی کربنات با استفاده سگدست هایی خاص به ساختار های زیرین متصل می شوند، که بایستی با استفاده از پیچ خودکار سرمته ای/پیچ خودکار (در ساختار های فلزی) و پیچ های مخروطی (برای ساختار های چوبی) مناسب به تیرک های اصلی متصل شوند. این پیچ ها و پیچ و مهره ها در دسترس خریدار قرار نمی گیرند. بسته به مشخصه های بار مورد نیاز پروفیل های متصل کننده مختلفی می توانند مورد استفاده قرار بگیرند.

سیستم ساخت سقف کامل

پنل های پلی کربنات چند جداره ای پیش ساخته به منظور ساخت سقف های مسطح یا قوسی شکل. پنل ها با استفاده از سگدست های آلومینیمی و به منظور تضمین توان بار به ساختار های پشتیبان ثابت می شوند. صفحه های سرپوش پلی کربنات بسته به مقادیر ظرفیت بار مورد نیاز یا فاصله میان تیرک های اصلی ساختار های زیرین مورد استفاده قرار می گیرند. در غیر اینصورت می توان برای استحکام بیشتر از اتصال دهنده های آلومینیمی استفاده کرد.

ساخت سقف هاي پیوسته
ساخت سقف هاي شفاف پیوسته با استفاده از صفحه سرپوش پلی کربناته

جزئیات
ثابت کردن اتصال دهنده با استفاده از پیچ

جزئیات مهاربندي
پروفیل ها با استفاده از صفحات آلومینیمی به ساختار هاي پشتیبان ثابت می شوند

جزئیات پروفیل ابتدایی
پروفیل ابتدایی همراه با پنل، صفحه سرپوش، صفحه و پروفیل هاي پوششی سلول هوایی

لولاي اتصال دهنده
پروفیل هاي اتصال دهنده آلومینیمی با ایکلیپس

جزئیات پروفیل انتهایی
جزئیات تعبیه پروفیل بخش شکن در ساخت سقف کامل

متعلقات

سیستم arcoplus  به منظور تسهیل نصب متشکل از طیف کاملی از تعلقات می باشد.
سلول هاي هوایی موجود در پنل ها بایستی با استفاده از پروفیل هاي پلی کربنات خاص یا نوار هواگیر آلومینیمی مجرا دار مهر و موم شوند.
این عمل شرایط لازم براي تهویه صحیح و جلوگیري از انباشت گرد و خاك در داخل را فراهم می کند.

4303


درپوش درزگیر پوششی
cod. 2146

درزگیر پوششی پلی کربنات

2282

اتصال دهنده دوگانه پلی کربنات

2179 th.20 mm

پروفیل ابتدایی پلی کربناته

2180 th.20 mm


پروفیل ابتدایی پلی کربنات

4310

پروفیل آلومینیمی اتصال دهنده همراه با پیچ

 4271

پروفیل آلومینیمی پایه-کناري با باز شدگی از جلو

 4252

بست انتهایی آلومینیمی

4319/200

ایکلیپس آلومینیمی براي اتصال دهنده

4328 th.20 mm

AL صفحه

 4264

صفحه استیل ضد زنگ براي اتصال قائم

4263

صفحه استیل ضد زنگ براي اتصال افقی

4213 dim. 40x35x580

4221 dim. 70x40x580


PE-LD درزگیر

4318


براي اتصال دهنده PE-LD درزگیر

4329


براي اتصال دهنده PE-LD درزگیر

4x15mm

4316 M6 nut
4315 M6 x 20 screw


متعلقاتی براي اتصال دهنده
2182 (626)


پوشش قطعه
4327

نوار درزبندي تکمیلی

4678/600 t h.20mm

پوشاننده قطعه Al 20 Reverso