arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴ Reversò

سیستم های ۶۱۲۴-۶۱۰۴-۶۸۴ arcoPlus ،سه سیستم پیش ساخته ای هسـتند که متشـکل از پنل های پلی کــربنات ۴ جداره ای دارای حفاظت فــرابنفش در دو طرف و دارای ضـــــخامت ۸-۱۰-۱۲ میلیمتری می باشند. آن ها با استفاده از سـگدسـت های لنگری ویژه به ساختار های موجود متصـــل می شوند. این پنل ها برای اطمینان از درزبندی نفوذ ناپذیر کامل، با استفاده از پلی کربنات محافظت کننده به هم متصل می شوند، یا در غیر اینصــــــــورت با استفاده از پروفیل صفحه سرپوش آلومینیمی و با استفاده از سیســتم کلیکی بر هم سوار می شوند

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در پنجره ها و ساخت سقف های نیمه شفاف

arcoplus-600-reverso
ویژگی ها
 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  مقاومت در بــرابــر پـــرتو های فرابنفش و تگرگ
  عایق سازی گرمایی
  R.min=2.5m پذیری خمش

 • کاربرد ها

  ساخت سقف
  ساخت سقف های قوسی شکل

گواهینامه ها
استاندارد های تولید
ضخامت ۸-۱۰-۱۲mm
ساختار ۴ جداره ای
پهنای مدولار موثر ۶۰۰mm
طول پنل بدون محدودیت
رنگ های موجود رجوع کنید به صفحه ۱۱کاتالوگ
مشخصه های فنی
عایق کاری گرمایی ۳,۳ – ۳,۰ – ۲,۷ W/m²K
عایق کاری صوتی ۱۸ dB (sp.8-10mm) 19dB (sp.12mm)
انبساط حرارتی خطی ۰,۰۶۵mm/m°C
محدوده دمایی -۴۰°C +120 °C
حفاظت پرتو های فرابنفش ۲ sides Coextrusion
EN 13501-1 آتش واکنش EuroClass B-s1,d0
نصب آسان و کم هزینه
سگدست های لنگری بایستی به منظور اطمینان از مطلوبیت پیش نیاز های مقاومت بار باد منفـی و بار برف برای هر یک از تیرک های اصلی نصب شوند. پنل های پلی کربنات با استفاده سگدسـت هایی خاص به ساختار های زیرین متصــل می شوند و در عین حال بایســـتی با استفاده از پیچ خودکار سرمته ای/پیچ خودکار (در ساختار های فلزی) و پیچ های مخروطی (برای ســـاختار های چوبی) مناسب به تیرک های اصلی متصـــل شوند. این پیچ ها و پیچ و مهره ها در دســترس خریدار قرار نمی گیرند. بسته به مشخصـه های بار مورد نیاز پروفیل های متصــل کننده مختلفی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
پروفایل های مشترک
سیسـتم دارای درزگیر پوششــی پلی کربنات – CODE2146
سیســـتم دارای اتصـــال دهنده آلومینیمی – CODE4310
جزئیات نصب
جزئیات اتصال دهنده
استفاده از لولای آلومینیمی پیچدار رو به پایین و انتها بسـته همراه با درزگیر PE-LD
سقف سازی پیوسته
نمونه ای ازساخت سقف با استفاده از صفحه سرپوش پلی کربنات
پروفیل ابتدایی
جزئیات تعبیه پروفیل ابتدایی در سقف
لولای اتصال دهنده
پروفیل اتصال دهنده آلومینیمی همراه با ایکلیپس
پروفیل انتهایی
جزئیات تعبیه پروفیل بخش شــــکن به منظور تکمیل ساخت سقف
جزئیات سیستم کامل
پروفیل ابتدایی همراه با پنل، صفحه پوششی، صفحه و پروفیل های پوششی سلول هوایی
متعلقات

cod. 4319/200


ایکلیپس آلومینیمـی بـرای اتصال دهنده

 cod. 2146


درزگیر پوششی پلی کربنات
پروفیل ابتدایی ۶۱۰۴-۶۸۴ پلی کربنات

cod. 2147


پروفیل ابتدایی ۶۱۰۴-۶۸۴ پلی کربنات
پروفیل انتهایی در PC
۲۱۴۸ th.8mm
۲۲۶۵ th.10mm
۲۲۵۰ th.12mm

پروفیل انتهایی در PC

پروفیل ابتدایی ۶۱۰۴-۶۸۴ پلی کربنات

cod. 2245


پروفیل ابتدایی ۶۱۲۴ پلـی کربنات

cod. 4329


چسب درزگیر LD-P
۴x15mm
پروفیل آلومینیمی پوشش دهنده قطعه

۴۶۷۵/۶۰۰ th.8mm

۴۶۷۶/۶۰۰ th.10mm

۴۶۷۷/۶۰۰ th.12mm


پروفیل آلومینیمی پوشش دهنده قطعه

cod. 2282


اتصـــال دهنده دوگانه پلی کربنات
صفحه استیل ضد زنگ برای اتصال افقی

cod. 4138


صفحه استیل ضد زنگ برای اتصال افقی
۴۲۱۳ dim. 40x35x580
۴۲۲۱ dim. 70x40x580

PE-LD درزگیر

بســت انتهایی زانویی شکل آلومینیمی

cod. 4245


بســت انتهایی زانویی شکل آلومینیمی
بست انتهایی آلومینیمی

cod. 4252


بست انتهایی آلومینیمی

cod. 4264


صفحه استیل ضد زنگ برای اتصال قائم
درپوش درزگیر پوششی

cod. 4303


درپوش درزگیر پوششی

cod. 4310


پروفیل آلومینیمی اتصـــال دهنده همراه با پیچ
۴۳۲۶ th.8mm
۴۳۵۰ th.10mm
۴۳۵۵ th.12mmAL

صفحه AL

cod. 4318

 


درزگیر PE-LD برای اتصال دهنده
 
۴۳۱۶ M6 nut
۴۳۱۵ M6 x 20 screw
 


متعلقاتی برای اتصال دهنده