arcoPlus®۶۸۴/۶۱۰۴/۶۱۲۴

سیستم های arcoPlus 684-6104- 6124، سیستم  هایی پیش ساخته متشکل از پنل های ۴ جداره ای و ، قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی با ضخامت ۸ ۱۰ و ۱۲ میلیمتر هستند که با استفاده از یک سیستم کلیکی در پروفیل های آلومینیمی تعبیه شده اند.
این سیستم ها در پنجره های قائم، ساخت سقف های مسطح (شیب حداقل ۵ درصد) و سقف های قوسی شکل (شعاع حداقلی ۲ متر با پروفیل های کد ۴۲۴۸ و ۴۲۴۹ ؛ شعاع حداقلی ۳ متر با پروفیل الومینیمی مستحکم شده کد ۴۶۳۶ ) مورد استفاده قرار می گیرند.

سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در دیوار های نازک و ساخت سقف