arcoPlus®900 Reversò

سیستم هاي arcoPlus 9207-9257-  9327، سه سیستم پیش ساخته متشکل از پنل هاي پلی کربنات 7 جداره اي و قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی 25 و 32 میلیمتري و ، هستند که داراي ضخامت 20 مدول 900 میلیمتري می باشند. آن ها با استفاده از سگدست هاي لنگري ویژه به ساختار هاي موجود متصل می شوند. این پنل ها با استفاده از صفحه سرپوش پلی کربنات محافظت شده به هم متصل می شوند و همچنین با استفاده از سیستم کلیکی بر هم سوار شده اند به طوري از درز بندي نفوذ ناپذیر به طور کامل اطمینان حاصل می کنند.

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي محافظت شده مضاعف براي کاربرد در ساخت سقف‌هاي نیمه شفاف

arcoplus900-reverco
ویژگی ها
 • کاربردها

  ساخت سقف هاي نیمه شفاف

  ساخت سقف هاي قوسی شکل

  استاندارد هاي تولید
  ضخامت 20-25-32 mm
  ساختار 7 walls
  پهناي مدولار موثر 900mm
  طول پنل بدون محدودیت
  رنگ هاي موجود رجوع شود به صفحه 11 کاتالوگ
  مشخصه هاي فنی
  عایق کاري گرمایی 1,7-1,4-1,3 W/m²K
  عایق کاري صوتی

  20 dB (9207-9257)

  21 dB (9327)

  انبساط حرارتی خطی 0,065mm/m°C
  محدوده دمایی -40°C +120 °C
  حفاظت پرتو هاي فرابنفش 2 sides coextrusion
  EN 13501- واکنش آتش 1 EuroClass B-s1,d0
  پروفایل های مشترک

  سیستم داراي اتصال دهنده
  آلومینیمی –CODE 4310

  سیستم داراي درزگیر پوششی
  پلی کربنات – CODE 2146

  نصب آسان و کم هزینه

  سگدست هاي لنگري بایستی به منظور اطمینان از مطلوبیت پیش نیاز هاي مقاومت بار باد منفی و بار برف براي هر یک از تیرك‌هاي اصلی نصب شوند. پنل‌هاي پلی کربنات با استفاده سگدست‌هایی خاص به ساختارهاي زیرین متصل می‌شوند و در عین حال بایستی با استفاده از پیچ خودکار سرمته اي/پیچ خودکار (در ساختار هاي فلزي) و پیچ‌هاي مخروطی (براي ساختارهاي چوبی) مناسب به تیرك‌هاي اصلی متصل شوند. این پیچ‌ها و پیچ و مهره ها در دسترس خریدار قرار نمی گیرند. بسته به مشخصه هاي بار مورد نیاز پروفیل هاي متصل کننده مختلفی می توانند مورد استفاده قرار گیرد.

  جزئیات نصب

  پروفیل ابتدایی
  جزئیات تعبیه پروفیل ابتدایی در سقف

  پروفیل انتهایی
  جزئیات تعبیه پروفیل بخش شکن به منظور تکمیل ساخت سقف

  جزئیات اتصال دهنده
  استفاده از لولاي آلومینیومی پیچدار رو به پایین و انتها بسته همراه با PE-LD درزگیر

  لولاي اتصال دهنده
  پروفیل اتصال دهنده آلومینیومی همراه با ایکلیپس

  جزئیات سیستم کامل
  پروفیل ابتدایی همراه با پنل، صفحه پوششی، صفحه و پروفیل هاي پوششی سلول هوایی

  متعلقات

  به منظور تسهیل نصب، متشکل از arcoPlus سیستم طیف کاملی از متعلقات می باشد. به منظور نصب صحیح، انتهاي سلول‌هاي هوایی در پنل‌ها بایستی به طریق حرارتی مهر و موم شود تا بدین طریق از نفوذ گرد و خاك به داخل جلوگیري به عمل آید.