پلی کربنات گام دار arcoPlus®SUPER1000

آرکوپلاس سوپر1000

پلی کربنات گام دار arcoPlus SUPER 1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته و متشکل از 5 جداره پلی کربنات قرارگرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت 20÷13 میلیمتر دارد و همپوشی کاملی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می سازد. با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات پانلی و به منظور پرهیز از ترك خوردگی از طریق افزونه ها، حداکثر طول توصیه شده برابر با 5000 میلیمتر می باشد. براي گام هایی با طول بیشتر استفاده از پنل هاي گام دار چندگانه انتخابی بهتر می باشد. پلی کربنات گام دار پوششی مقاوم، شفاف و نشکن دارد.

پلی کربنات گام دار ، سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت سقف و دیوار نازك .در بسیاری از موارد شفافیت بالا در ساخت و ساز مهم و مورد نظر میباشد.

پلس کربنات آرکو پلاس سوپر 1000- arcplus-Super1000

ویژگی ها

مزیت ها

مقاومت بار بالا
همپوشی طولی
همپوشی عرضی
پنل های جوش به طریق حرارتی
انتقال نور
مقاومت در برابر پرتو های فرابنفش و تگرگ
عایق سازی گرمایی

کاربردها

پنجره های عمودی

ساخت سقف

مقاومت بار

مقاومت بار نورگیر سقفی-سیستم تک پنل

حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود

مقاومت بار سیستم ساخت سقف پیوسته پنل چند جداره

حداکثر بار های وارد شده بر دو ستون

مقادیر زیر به محصولات نصب شده بر طبق توصیه های کتابچه فنی مربوط می شود