arcoPlus®684/6104/6124 Reversò

سیستم هاي 6124-6104-684 arcoPlus ،سه سیستم پیش ساخته اي هسـتند که متشـکل از پنل هاي پلی کــربنات 4 جداره اي داراي حفاظت فــرابنفش در دو طرف و داراي ضـــــخامت 8-10-12 میلیمتري می باشند. آن ها با استفاده از سـگدسـت هاي لنگري ویژه به ساختار هاي موجود متصـــل می شوند. این پنل ها براي اطمینان از درزبندي نفوذ ناپذیر کامل، با استفاده از پلی کربنات محافظت کننده به هم متصل می شوند، یا در غیر اینصــــــــورت با استفاده از پروفیل صفحه سرپوش آلومینیمی و با استفاده از سیســتم کلیکی بر هم سوار می شوند

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در پنجره ها و ساخت سقف هاي نیمه شفاف

arcoplus-600-reverso
ویژگی ها
 • مزیت ها

  نصب آسان و کم هزینه
  انتقال نور
  مقاومت در بــرابــر پـــرتو هاي فرابنفش و تگرگ
  عایق سازي گرمایی
  R.min=2.5m پذیري خمش

 • کاربرد ها

  ساخت سقف
  ساخت سقف هاي قوسی شکل

گواهینامه ها
استاندارد هاي تولید
ضخامت 8-10-12mm
ساختار 4 جداره اي
پهناي مدولار موثر 600mm
طول پنل بدون محدودیت
رنگ هاي موجود رجوع کنید به صفحه 11کاتالوگ
مشخصه هاي فنی
عایق کاري گرمایی 3,3 – 3,0 – 2,7 W/m²K
عایق کاري صوتی 18 dB (sp.8-10mm) 19dB (sp.12mm)
انبساط حرارتی خطی 0,065mm/m°C
محدوده دمایی -40°C +120 °C
حفاظت پرتو هاي فرابنفش 2 sides Coextrusion
EN 13501-1 آتش واکنش EuroClass B-s1,d0
نصب آسان و کم هزینه
سگدست هاي لنگري بایستی به منظور اطمینان از مطلوبیت پیش نیاز هاي مقاومت بار باد منفـی و بار برف براي هر یک از تیرك هاي اصلی نصب شوند. پنل هاي پلی کربنات با استفاده سگدسـت هایی خاص به ساختار هاي زیرین متصــل می شوند و در عین حال بایســـتی با استفاده از پیچ خودکار سرمته اي/پیچ خودکار (در ساختار هاي فلزي) و پیچ هاي مخروطی (براي ســـاختار هاي چوبی) مناسب به تیرك هاي اصلی متصـــل شوند. این پیچ ها و پیچ و مهره ها در دســترس خریدار قرار نمی گیرند. بسته به مشخصـه هاي بار مورد نیاز پروفیل هاي متصــل کننده مختلفی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
پروفایل های مشترک
سیسـتم داراي درزگیر پوششــی پلی کربنات – CODE2146
سیســـتم داراي اتصـــال دهنده آلومینیمی – CODE4310
جزئیات نصب
جزئیات اتصال دهنده
استفاده از لولاي آلومینیمی پیچدار رو به پایین و انتها بسـته همراه با درزگیر PE-LD
سقف سازي پیوسته
نمونه اي ازساخت سقف با استفاده از صفحه سرپوش پلی کربنات
پروفیل ابتدایی
جزئیات تعبیه پروفیل ابتدایی در سقف
لولاي اتصال دهنده
پروفیل اتصال دهنده آلومینیمی همراه با ایکلیپس
پروفیل انتهایی
جزئیات تعبیه پروفیل بخش شــــکن به منظور تکمیل ساخت سقف
جزئیات سیستم کامل
پروفیل ابتدایی همراه با پنل، صفحه پوششی، صفحه و پروفیل هاي پوششی سلول هوایی
متعلقات

cod. 4319/200


ایکلیپس آلومینیمـی بـراي اتصال دهنده

 cod. 2146


درزگیر پوششی پلی کربنات
پروفیل ابتدایی ۶۱۰۴-۶۸۴ پلی کربنات

cod. 2147


پروفیل ابتدایی 6104-684 پلی کربنات
پروفیل انتهایی در PC
2148 th.8mm
2265 th.10mm
2250 th.12mm

پروفیل انتهایی در PC

پروفیل ابتدایی ۶۱۰۴-۶۸۴ پلی کربنات

cod. 2245


پروفیل ابتدایی 6124 پلـی کربنات

cod. 4329


چسب درزگیر LD-P
4x15mm
پروفیل آلومینیمی پوشش دهنده قطعه

4675/600 th.8mm

4676/600 th.10mm

4677/600 th.12mm


پروفیل آلومینیمی پوشش دهنده قطعه

cod. 2282


اتصـــال دهنده دوگانه پلی کربنات
صفحه استیل ضد زنگ برای اتصال افقی

cod. 4138


صفحه استیل ضد زنگ براي اتصال افقی
4213 dim. 40x35x580
4221 dim. 70x40x580

PE-LD درزگیر

بســت انتهایی زانویی شکل آلومینیمی

cod. 4245


بســت انتهایی زانویی شکل آلومینیمی
بست انتهایی آلومینیمی

cod. 4252


بست انتهایی آلومینیمی

cod. 4264


صفحه استیل ضد زنگ براي اتصال قائم
درپوش درزگیر پوششی

cod. 4303


درپوش درزگیر پوششی

cod. 4310


پروفیل آلومینیمی اتصـــال دهنده همراه با پیچ
4326 th.8mm
4350 th.10mm
4355 th.12mmAL

صفحه AL

cod. 4318

 


درزگیر PE-LD براي اتصال دهنده
 
4316 M6 nut
4315 M6 x 20 screw
 


متعلقاتی براي اتصال دهنده