آقای شاه محمدی , مدیرعامل شرکت گالینا ایران

        Attendance of GallinaItalia manager in Tehran’s central office