arcoPlus®1000

سیستم arcoPlus1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته متشکل از سه جداره پلی کربنات قرار گرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت 12÷ 8 میلیمتر دارد و به طور کاملی همپوشی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می ساز .
با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات و به منظور پرهیز از ترك خوردگی از طریق افزونه ها،حداکثر طول توصیه شده برابر با 5000 میلیمتر می باشد.

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت سقف و دیوار نازك