arcoPlus®۳۲۴

 ﭘﻨﻞ arcoPlus 324 ﯾﮏ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ از ﭘﻨﻞ ﻫﺎی ﭘﻠـﯽ ﮐـﺮﺑﻨﺎﺗﻪ ۴ ﺟﺪاره ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿــﺮ اﮐﺴــﺘﺮوژن ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ۲۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﭘﻨﻞ ﻫﺎی آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ، ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺑﺎز ﺷـﻮﻧﺪه اﺳــﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی ﺳﺎده و ﻣﺘﻨﻮع ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺳﯿﺴــــــﺘﻢ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮد در ﺳﻘﻒ ﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﯿﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ای از ﭘﻠﯽ ﮐﺮﺑﻨﺎت ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺟﺪاره ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎرﺑﺮد در دﯾﻮار ﻫﺎی ﻧﺎزک و ﺷﯿﺸﻪ ﮐﺎری ﻧﯿﻤﻪ ﺷﻔﺎف
ویژگی ها