arcoPlus®Onda

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت دیوار هاي قائم و سقف هاي قوسی شکل نیمه شفاف و مات