arcoPlus®SUPER1000

سیستم arcoPlus SUPER 1000 یک سیستم موج دار پیش ساخته و متشکل از 5 جداره پلی کربنات قرارگرفته تحت تاثیر اکستروژن جانبی است که ضخامت 20÷13 میلیمتر دارد و همپوشی کاملی از درازا و ساخت پوشش و نورگیر سقفی پیوسته را ممکن می سازد. با در نظر گرفتن انبساط حرارتی پلی کربنات و به منظور پرهیز از ترك خوردگی از طریق افزونه ها، حداکثر طول توصیه شده برابر با 5000 میلیمتر می باشد.
براي گام هایی با طول بیشتر استفاده از پنل هاي هم گام چندگانه انتخابی بهتر می باشد.

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي موج دار محافظت شده در برابر فرابنفش به منظور کاربرد در ساخت سقف هاي قوسی شکل نیمه شفاف