ورق های مستحکم® – PoliComp

ورق هاي مستحکم پلی کربنات با حفاظت فرابنفشی در هر دو طرف

توسعه فناوري اکستروژن، امکان ساخت یک واحد صنعتی منحصـــر به فرد به منظور تولید ورق هاي پلی کربنات مســتحکم با پهناي 2500 میلیمتر و ضـــخامت ها و رنگ هاي مختلف در اروپا را فراهم کرده است. طیف محصــولات این پلی کربنات ها به ورق هاي Policomp مســتحکم داراي حفاظت فرابنفش در هــر دو طـــرف و ورق هاي Scudo بدون حفاظت فرابنفشی ایده آل براي کاربرد هاي صنعتی تقسیم می شوند.

ورق هاي مستحکم پلی کربنات بدون حفاظت فرابنفش