TegoPlus®
ورق موج دار TEGOPLUS  پلی کربنات داراي ساختار ریز حفره اي، در پروفیل هاي مختلف، به منظور ساخت نورگیر هاي سقفی، دیوار ها، سقف هاي شفاف و همچنین در ترکیب با صفحات پوشش و پنل هاي عایق تولید می شوند. چند کاربردي بودن این
محصولات امکان ایجاد نورگیر هاي سقفی، ستیغ هاي ناودانی با لایه هاي درونی سایه انداز را براي شما فراهم می کند.

ورق هاي موج دار پلی کربناته محافظت شده در برابر فرابنفش داراي ساختار ریزحفره اي به منظور سقف سازي و دیوار

پروفیل هاي موج دار