Velario®613/20-5

سیستم هاي5-Velario 20 و  Velario  613، سیستم هاي پیش ساخته اي هستند که در ساختمان هاي صنعتی و مسکونی،  ساختمان هاي تازه ساخته شده و همچنین در عملیات هاي بازسازي و نگهداري مورد استفاده قرار می گیرند.
این سیستم ها متشکل از پنل هاي پلی کربنات با اتصال نر-ماده می باشند. این سیستم ها براي کاربرد در مواردي که عایق سازي حرارتی با نصبی آسان و سریع مورد نیاز است، بسیار ایده آل می باشند.

سیستم پیش ساخته اي از پلی کربنات چند جداره اي به منظور کاربرد در سقف کاذب و پارتیشن بندي، بدون محافظت در برابر فرابنفش