Velario®۶۱۳/۲۰-۵

سیستم های۵-Velario 20 و  Velario  ۶۱۳، سیستم های پیش ساخته ای هستند که در ساختمان های صنعتی و مسکونی،  ساختمان های تازه ساخته شده و همچنین در عملیات های بازسازی و نگهداری مورد استفاده قرار می گیرند.
این سیستم ها متشکل از پنل های پلی کربنات با اتصال نر-ماده می باشند. این سیستم ها برای کاربرد در مواردی که عایق سازی حرارتی با نصبی آسان و سریع مورد نیاز است، بسیار ایده آل می باشند.

Velario®۶۱۳/۲۰-۵ ، سیستم پیش ساخته ای از پلی کربنات چند جداره ای به منظور کاربرد در سقف کاذب و پارتیشن بندی، بدون محافظت در برابر فرابنفش